Habecom hecht veel waarde aan de bescherming van de haar toevertrouwde persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid waarin in helder en transparant informatie wordt gegeven over hoe wordt om gegaan met de persoonsgegevens.

Habecom doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Habecom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt onder andere met zich mee:

  1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  2. Aan betrokkenen uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet.
  3. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
  4. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet.
  5. Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent de persoonsgegevens en deze respecteren.

Contactgegevens:
Wil je met Habecom in contact komen? Dat kan door het sturen van een e-mail naar habecom@outlook.com

Persoonsgegevens:
Habecom verwerkt de volgende persoonsgegevens zoals die worden aangeleverd:
Voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, KVK-nummer, btw-nummer en bankrekeningnummer.

We gebruiken deze gegevens voor het kunnen toezenden van facturen en kan aan een derde partij worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de betaling en/of verzending.

Cookies
Op de website van Habecom werken we met cookies. Op welke manier we daar mee werken is volledig terug te vinden in onze cookieverklaring.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Habecom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze is verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Recht omtrent je gegevens
Iedereen heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling. Tevens kan iedereen bezwaar maken.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteit Persoonsgegevens kun je hierover meer informatie vinden.

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan ontvangen we die heel graag op habecom@outlook.com.

De teksten op de website kunnen geregeld en op ieder moment worden aangepast. Dit geldt ook voor de privacyverklaring. Om die reden adviseren wij je om geregeld de verklaring door te nemen voor eventuele wijzigingen.

Laatste gewijzigd: 12 juni 2018